top of page

Terapeutiska inriktningar

Anna Adevi Kognitiv Beteendeterapi arbetar utifrån teoribildningarna KBT, ACT, IBCT och NBT. I KBT utgår terapeuten från psykologiska
principer som har sin grund i evidensbaserad praktik. Evidensbaserad praktik betyder kortfattat att
terapeuten i sin bedömning och i sin terapi använder det som anses ha bäst vetenskapligt stöd för
klientens specifika problematik och situation. Här skapas resultat som gör skillnad.

Image by Anastasia Taioglou

Kognitiv beteendeterapi 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en strukturerad och aktiv terapiform som är mer inriktad på nutid och framtid än på dåtid. Terapeuten har kunskaper om den kognitiva beteendeteorin och du är experten på dig själv och dina problem. Samtalen har en övergripande struktur och vi bestämmer tillsammans ett mål med behandlingen. Terapin är tidsbegränsad. KBT är framgångsrikt när du önskar förändra ditt sätt att tänka och känna kring dina problem och även vilja påverka ditt beteende, att förändra destruktiva eller icke-fungerande handlingar i vardagen. Som ett litet sammansvetsat team, terapeut och klient, går vi in med ambitionen att förstå och kartlägga dina problem, hur de har uppstått, varför de fortgår och hur du vill förändra de. Du får möjlighet att pröva olika strategier och förhållningssätt. Kognitiv beteendeterapi innebär konsten att hålla sig undersökande till frågan om vad som fungerar för dig för att uppnå dina mål.

KBT erbjuds som:

 • Individualterapi

 • Digitalt möte 990 kronor, 60 minuter per session

 • Fysiskt möte i samtalsrum (Karlshamn), 990 kronor, 60 minuter per session 

 • Meddelandeterapi (önskad frekvens avgör du själv) 88 kr per meddelande

 • Momsbefriad tjänst

Image by Sylvie Tittel

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en behandlingsmetod med en utgångspunkt utifrån dina handlingar i en kontext. ACT handlar om att i grunden lägga om ditt perspektiv i form av att få till stånd en avgörande förändring i ditt sätt att handskas med dina personliga erfarenheter. Det är en behandlingsform som gör att det går att komma åt problemen så att de inte längre hindrar dig från att verkligen börja leva ditt liv- denna förändring kan för vissa ske överraskande snabbt. Teknikerna som används involverar tre övergripande kategorier; medveten närvaro, acceptans och grundläggande värderingar. Det läggs mycket tid till att tillsammans kartlägga vad du vill med ditt liv, vilka värden som anses extra väsentliga för just dig. Just med insikten vad du vill med ditt liv, ökar i sin tur motivationen att ta sig fram och övervinna hinder som uppkommit på vägen. En behandling innefattar mycket arbete med metaforer; liknelser och bilder från områden där du känner dig hemma, vilket i sin tur lättare kan skapa nya insikter.  

ACT erbjuds som:

 • Individualterapi

 • Digitalt möte 990 kronor, 60 minuter per session 

 • Fysiskt möte i samtalsrum (Karlshamn), 990 kronor, 60 minuter per session 

 • Meddelandeterapi (önskad frekvens avgör du själv) 88 kr per meddelande 

 • Momsbefriad tjänst

Dimmig pir

Naturbaserad terapi

Naturbaserad terapi (NBT) är en form av samtalsterapi som sker utomhus tillsammans med sinnesintrycken från naturen som påverkar oss på ett djupare plan; naturens beröring skänker känslor och information som här medvetandegörs. Terapeuten har under flera år utvecklat och praktiserat denna behandlingsmetod bl a baserat på egna forskningsresultat. Terapin skräddarsys efter din nuvarande livssituation med multimodala sinnesupplevelser med ett fokus på din barndoms natur. Varje landskapsform har en spegelverkan inom oss och favoritlandskapet förbinder oss ofta med teman som är förknippade med barndomen. Du får en möjlighet att vinna en fördjupad relation till livet och på vägen efter sökandet av återhämtning, avkoppling, livsenergi och spirituell erfarenhet kan du lättare komma vidare. Med NBT:ns symboliska aktiviteter i naturen nås kontakten med den yttre och den inre verkligheten med en lustfylld sinnesstimulering som är central inom NBT. Det kan handla om att samla in nya upplevelser när det kommer till sinnesstimulering – eller att återuppleva gamla, dolda erfarenheter. NBT är effektiv, kort, lösningsorienterad, klientfokuserad, pragmatisk, med fokus på välbefinnande och upplevs motiverande och angenämt. Denna terapiform erbjuder en oändlig variationsmöjlighet när det kommer till interventioner och aktiviteter.

​NBT erbjuds i Skåne och Blekinge som:

 • Individualterapi

 • 990 kronor, 60 minuter per session

 • Momsbefriad tjänst

 • Gruppterapi 

 • 500 kronor per deltagare, 120 minuter per session

 • Momsbefriad tjänst

Image by Mourad Saadi

Integrativ beteendeterapi för par 

Integrative Behavioural Couples Therapy (IBCT) är en väletablerad behandlingsform med starkt vetenskapligt stöd. Metoden kombinerar förändringsstrategier med acceptansstrategier; därav ordet integrativ. Med hjälp av en grundlig beteendeanalys kartlägger vi hur relationsproblemen uppstår och hålls vid liv. Acceptansen handlar om förhållningssättet till tillvaron och livet, om att se och stå ut med verkligheten såsom den är, och om att utifrån den insikten agera mot sina värden och mål. Vi använder oss av handfasta beteendeterapeutiska metoder för att åstadkomma förändring. Med utgångspunkt att förlåta och förstå istället för att anklaga och bli arga på varandra så försöker vi hitta nya mer konstruktiva vägar genom att samarbeta. Det nya förhållningssättet prövas och utvärderas efter hand. Metoden är användbar i alla slags relationer med olika sorters konflikter där parter inte kan komma överens.

 

​IBCT erbjuds i Skåne och Blekinge som:​

 • Digitalt möte eller fysiskt möte i samtalsrum (Karlshamn) eller i parets hemmamiljö

 • 990 kronor, 60 minuter per session 1 pers

 • 1290 kronor, 90 minuter 2 pers

 • Momsbefriad tjänst

Terapeutiska inriktningar: Service
bottom of page